Arbitrage Instituut

Al sinds 1907 heeft de NZV haar eigen onafhankelijke arbitrage instituut. De vonnissen van het instituut berusten op de condities van de NZV.

Arbitrage aanmelden en depot

Mocht u te maken krijgen met een geschil in onze branche, dan kunt u bij het NZV secretariaat een arbitrage aanmelden. Het aanmelden doet u door middel van een formulier dat u bij het NZV secretariaat kunt krijgen. Na de aanmelding ontvangt u van het NZV secretariaat een verzoek om een depot te storten. De hoogte van het depot hangt af van de omvang van de zaak. Meestal moet men rekening houden met een bedrag van ongeveer € 7.500. Bij een gecompliceerdere zaak kan dit bedrag hoger zijn. Gedurende de behandeling van de zaak, kan er ook (indien noodzakelijk) aanvullend depot worden gevraagd.

Met dit depot worden de kosten van de arbitrage vergoed. Als het depot is gestort, benoemt de voorzitter van de NZV, tezamen met twee NZV bestuursleden een college van arbiters. Dit college bestaat uit drie arbiters, waarvan één wordt aangewezen als voorzitter. Deze drie scheidslieden worden gekozen uit een groep van arbiters (de arbitragecommissie) die ieder jaar door de ALV van de NZV wordt gekozen.

Arbitragecommissie

Ieder jaar wordt er op de Algemene Ledenvergadering een arbitragecommissie gekozen. Dit is een groep van arbiters (allemaal eigenaren dan wel directeuren van bij de NZV aangesloten leden) die allen al enige tijd actief zijn in de branche en daardoor goed op de hoogte zijn van hoe het er in de branche aan toe gaat. Dat is meteen ook het grote voordeel van een arbitrage. De kwestie wordt opgelost door scheidslieden die op basis van hun ervaring en kunde snel een besluit kunnen nemen.

De arbiters worden bijgestaan door een griffier. Dit is in de praktijk altijd een advocaat/jurist die gespecialiseerd is in geschillenbeslechting.

De voorzitter van arbiters is degene die het contact met de partijen en de griffier onderhoudt.

Hoorzitting

Naar aanleiding van de aangemelde arbitrage van de eisende partij, krijgt de gedaagde partij de gelegenheid om een verweerschrift in te dienen. Tegelijkertijd wordt een datum bepaald voor de hoorzitting, waar beide partijen hun kant van de zaak nogmaals kunnen bepleiten. De hoorzitting is ook een goede gelegenheid voor de drie arbiters en de griffier om vragen te kunnen stellen.

Schriftelijk vonnis

Na afloop van de hoorzitting zullen de arbiters in beraad gaan en op basis van hun beraadslagingen zal een schriftelijk vonnis verschijnen. Het vonnis wordt door de griffier geschreven en zal enige tijd na de hoorzitting aan beide partijen worden toegezonden. Van de beslissing kunnen partijen in hoger beroep gaan.

Kosten van de arbitrage en afwikkeling

De arbiters bepalen wie er verantwoordelijk is voor de kosten van de arbitrage. In de meeste gevallen zal de partij die in het ongelijk is gesteld, verantwoordelijk zijn voor (een deel van) de gemaakte kosten. Als de eisende partij in het gelijk is gesteld, dan kan hij de kosten van het depot verhalen op de gedaagde partij die in het ongelijk is gesteld.

Hoewel arbitrages – in tegenstelling tot rechtszaken bij een gerechtelijke instantie – vaak sneller afgewikkeld kunnen, moet men in de praktijk toch rekening houden met een paar maanden tussen de definitieve arbitragemelding en de toezending van het vonnis.

Als het arbitraal vonnis niet wordt nagekomen?

De NZV houdt een lijst aan van debiteuren die in gebreke blijven te voldoen aan de verplichtingen, welke voor hen voortvloeien uit een vonnis. Plaatsing op resp. schrappen van deze lijst geschiedt krachtens besluit van het NZV-Bestuur, na advies te hebben ingewonnen van het NZV-College van Onderzoek.

Ieder, die zich niet onderwerpt aan een vonnis en niet voldoet aan de daaruit voortvloeiende verplichtingen, kan op aanvraag van degene ten opzichte van wie deze verplichtingen niet worden nagekomen, op de lijst worden geplaatst. Deze aanvraag moet schriftelijk worden gericht aan het NZV-Bestuur en zal vermelden:

  1. naam en adres van de debiteur;
  2. datum van het vonnis, alsmede de naam (namen) van de arbiter(s), die het vonnis heeft (hebben) gewezen;
  3. opgave van de stappen en maatregelen, welke de aanvrager heeft ondernomen, teneinde voldoening aan het vonnis te verkrijgen.

Bij de aanvraag zal worden overgelegd de volledige correspondentie met de debiteur en alle overige bescheiden, welke betrekking hebben op de hierboven sub c. genoemde maatregelen.

Meer informatie treft u aan in het reglement plaatsing waarschuwingslijst.